Regulamin Karty Podarunkowej GP

§ 1
Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa ogólne zasady aktywacji oraz użytkowania Karty Podarunkowej fryzjer.info.

2.      Słowniczek określeń użytych w Regulaminie:

2.1.            Karta podarunkowa (dalej także jako „Karta”) – rodzaj karty podarunkowej w formie elektronicznej o oznaczonej wartości wskazanej w złotych polskich, stanowiąca rodzaj elektronicznego bonu towarowego wydanego na okaziciela, generowanego z systemu w formie kodu, uprawniającego Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.fryzjer.info., a także w wybranych sklepach stacjonarnych GP wskazanych na stronie internetowej www.fryzjer.info;

2.2.            Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej GP tj. GP sp. z o.o. z siedzibą w Mosty, ul. Liściasta 42, 81-198 Mosty, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdański,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234037, posiadająca REGON: 220051754, NIP: 5842551571, kapitał zakładowy 140 000 zł;

2.3.            Nabywca – osoba, która w sklepie internetowym dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równowartości Karty podarunkowej GP, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę podarunkową GP;

2.4.            Użytkownik – każdy posiadacz Karty podarunkowej GP;

2.5.            Sklepy stacjonarne GP – wskazane stacjonarne sklepy GP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone przez Wydawcę, wskazane na stronie internetowej www.fryzjer.info;

2.6.            Sklep Internetowy – internetowy sklep prowadzony przez Wydawcę, dostępny na stronie internetowej www.fryzjer.info;

2.7.            Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepach stacjonarnych i w Sklepie Internetowym www.fryzjer.info.

3.       Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego środki pieniężne wyrażone w złotych polskich w określonej ilości, poprzez zapłatę w formie szybkiej płatności lub przelewem – do przekazania mu Karty podarunkowej GP, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za Towar. Wydawca zobowiązuje się wobec Użytkownika do przyjmowania Karty do realizacji po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

4.       Karta jest ważna i aktywna przez okres 6 (sześciu) lub 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jej wydania. Po upływie wyżej wskazanego terminu Karta traci ważność.

5.       W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty środki pieniężne pozostaną na niej niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu tychże środków pieniężnych.

 

§ 2
Wydanie Karty podarunkowej GP

1.      Karty podarunkowe GP są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2.      Wydanie i aktywacja Karty podarunkowej następuje automatycznie w systemie po zaksięgowaniu środków pieniężnych odpowiadających wartości danej Karty podarunkowej GP na rachunku bankowym Wydawcy. Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty.

3.      Wydawca nie obciąża Nabywcy lub Użytkownika za wydanie lub korzystanie z Karty.

4.      Nabywca lub Użytkownik nie mogą anulować wydanej Karty Podarunkowej GP poprzez wycofanie środków pieniężnych. Karta podarunkowa GP nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5.      Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa GP nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inną kartę tego typu.

 

§ 3
Zasady użytkowania Karty podarunkowej GP

1.      Do realizacji w Sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym będą przyjmowane wyłącznie Karty Podarunkowe GP aktywne.

2.      Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową GP do wysokości limitu środków przypisanego do niej, wynikającego z określonej wpłaty przez Nabywcę środków pieniężnych.

3.      Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość nabywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty, reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny za Towar, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej GP.

4.      Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej wartości Karty podarunkowej GP. Sprawdzenie wartości może być dokonane na stronie www.fryzjer.info. Saldo Karty podarunkowej GP jest umieszczone na dowodzie zakupu każdej transakcji zawieranej w sklepach Stacjonarnych GP przy pomocy Karty podarunkowej GP. Ponadto możliwe jest sprawdzenie salda Karty podczas płatności.

5.      Do zakupu Towarów przy użyciu Karty podarunkowej GP będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty podarunkowej GP bez względu na podstawę wejścia w jej posiadanie.

6.      Płatność Kartą następuje w trakcie okazania Karty w kasie Sklepu stacjonarnego lub przy płatności internetowej poprzez podanie wygenerowanego numeru Karty Podarunkowej GP. W momencie nabycia Towarów, saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

7.      Zakup i aktywacja Karty podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

8.      Wydawca oraz pracownicy Sklepów stacjonarnych mają prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej GP w następujących przypadkach:

8.1.            braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej GP pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego Towaru;

8.2.            braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej GP (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy).

9.       Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty podarunkowej GP wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

10.   W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty podarunkowej GP, Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi Karty. W takim przypadku dana Karta zostanie unieważniona.

§ 4
Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty podarunkowej GP

1.      Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe GP od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty Podarunkowej GP po ich przekazaniu Nabywcy. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.

2.      Użytkownik lub Nabywca Karty podarunkowej GP nie są uprawnieniu do zgłoszenia Wydawcy zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też o nieuprawnionym jej wykorzystaniu, tym samym Wydawca nie jest zobowiązany do wykonania jakichkolwiek działań zmierzających do unieważnienia Kary czy jej zablokowania ze względu na powyższe.

3.      Transakcja dokonania przy pomocy Karty Podarunkowej GP jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Wydawca nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować tożsamości czy uprawnienia Nabywcy lub Użytkownika.

4.      Reklamacji podlega Karta podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe wykorzystanie skutek błędu systemy Wydawcy generującego Karty. Użytkownik lub Wydawca składając reklamację przekazuje okoliczności faktyczne braku możliwości wykorzystania Kary. Po rozpatrzeniu reklamacji, w przypadku jej zasadności, Wydawca wyda nową Kartę podarunkową GP o wartości odpowiadającej w chwili złożenia reklamacji. Nowa Karta podarunkowa GP, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej GP.

5.      Wszelkie reklamacje związane z wydaniem Karty podarunkowej GP będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.

6.      W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepach stacjonarnych przy użyciu Karty podarunkowej GP Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę odpowiadającą cenie Towarów podlegających zwrotowi. Karta podarunkowa GP, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała sześciomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania / wygenerowania.

7.      Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sklepów stacjonarnych Karty Podarunkowej GP do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty, a także poprzez wprowadzenie do systemu w Sklepach internetowych indywidualnego numeru Karty, potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej GP w takim zakresie, w jakim użycie Karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

8.      Karta Podarunkowa GP nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

1.      Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty podarunkowej GP oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

2.      Wydanie Karty podarunkowej GP nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

3.      Karta podarunkowa GP w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa - nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta podarunkowa GP jest elektroniczną formą bonu towarowego.

4.      Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela

5.      Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych oraz obowiązujące przepisy prawa.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej fryzjer.info oraz w Sklepach stacjonarnych GP.

7.      Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Wydawcy pod adresem fryzjer.info oraz dostępna w Sklepach stacjonarnych GP.


Regulamin wydano
dnia 23-08-2021 roku